Kháng histamin

Loratadin

Biệt dược: Clarytin, Loratidyl, Lorastad, Alertin, Corityne, Lorafast. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1: Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

Fexofenadin

Biệt dược: Allerphast, Fexalar, Telgate, Telfor, Texofen-60, Telfast BD. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn

Diphenhydramin

Biệt dược: Dovergo, Dramotion, Nautamine, Tusstadt, Dainakol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi

Dimenhydrinat

Biệt dược: Bestrip, Desick, Vomina 50, Momvina, Naturimine 50. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ

Desloratadin

Biệt dược: Clarinex,  Aerius, Neoclarityn, Desloratadin Stada 5mg. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai

Cinnarizin

Biệt dược: Cinaz, Vertizon, Stugeron, Stugon-pharimex, Brawmicin, Vertiflam. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) *Mức độ an toàn loại C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

Clorpheniramin (clorphenamin)

Biệt dược: Chlor-Trimeton, Codofril, Allerfar, Agitec-F. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Mức độ an toàn loại A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

Cetirizin

Biệt dược: Zyrtec, Cetirizin, Cetirizn Stada-10mg, Cetirizin CZ10. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 *Mức độ an toàn loại B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang

Alimemazin (trimeprazin, methylpromazin)

Biệt dược: Acezin DHG, Aginmezin, Aligic, Thelargen, Pemazin, Atheren. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra

banner-lr
banner-lr