B

Bisacodyl

Biệt dược: Dulcolax, Bilaxatif, Danalax, Bisalaxyl, Solril, Ovalax. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong

Bromhexin hydrclorid

Biệt dược: Biovon, Bisolvon, Disolvan, Besolvin, Bromhexin, Agi-bromhexin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ

Beclomethason

Biệt dược: Derminol, Beclasone, Cycloson-100mcg, Bcloray. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 *Mức độ an toàn loại B3: có một số lượng nhất định phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ trong độ

banner-lr
banner-lr