Pantoprazol

Pantoprazol

Biệt dược: Pantoloc, Antaloc, Pantopil, Vintolox, Cafocid, Cadipanto. Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

banner-lr
banner-lr