Loratadin

Loratadin

Biệt dược: Clarytin, Loratidyl, Lorastad, Alertin, Corityne, Lorafast. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1: Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

banner-lr
banner-lr