Fluconazol

Fluconazol

Biệt dược: Diflucan, Canzocap 500, Funcan, Fungata, Fungmil, Nagozole. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có khả

banner-lr
banner-lr