Azithromycin

Azithromycin

Biệt dược: Zithromax, Azithrin-250, Athxin, Katrozax, Azitomex, Zitrolid. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1: Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

banner-lr
banner-lr