Thuốc chữa tiêu chảy - táo bón

Loperamid

Biệt dược: Imodium, Idium, Abydium, Vacontil, Parecom, Lomekan. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

Bisacodyl

Biệt dược: Dulcolax, Bilaxatif, Danalax, Bisalaxyl, Solril, Ovalax. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong

banner-lr
banner-lr