O

Ofloxacin

Biệt dược: Agoflox, Ofus, Oflovid, Amloxcin, Askarvid, Poxid, Zofex. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) * Phân loại mức độ an toàn C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

Omeprazol

Biệt dược: Losec, Omegit, Ozaloc, Bestaprazole, Cadimezol, Omecid, Lomac 20. Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ

banner-lr
banner-lr