G

Gentamycin

Biệt dược: Diabifar, Glimel, Glidamont, Claben. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có khả năng gây ra tăng dị tật

banner-lr
banner-lr