F

Fluconazol

Biệt dược: Diflucan, Canzocap 500, Funcan, Fungata, Fungmil, Nagozole. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có khả

Famotidin

Biệt dược: Plendil, Enfelo 5, Flodicar MR, Felodil ER, Felutam.  Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Fexofenadin

Biệt dược: Allerphast, Fexalar, Telgate, Telfor, Texofen-60, Telfast BD. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn

banner-lr
banner-lr