methylpromazin.

Alimemazin (trimeprazin, methylpromazin)

Biệt dược: Acezin DHG, Aginmezin, Aligic, Thelargen, Pemazin, Atheren. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra

banner-lr
banner-lr