Loperamid

Loperamid

Biệt dược: Imodium, Idium, Abydium, Vacontil, Parecom, Lomekan. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

banner-lr
banner-lr