Levofloxacin

Levofloxacin

Biệt dược: Amflox, Levocef 250, Levin, Zolevox-500, Tavanic, Vafoxin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) * Phân loại mức độ an toàn C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

banner-lr
banner-lr