fexofenadin

Fexofenadin

Biệt dược: Allerphast, Fexalar, Telgate, Telfor, Texofen-60, Telfast BD. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn

banner-lr
banner-lr