Esomeprazol

Esomeprazol

Biệt dược: Nexium, Esoxium, Raciper, Ulemac, Pramebig, Emerazol, Somelux. Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 *Phân loại mức độ an toàn B3: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

banner-lr
banner-lr