dimenhydrinat

Dimenhydrinat

Biệt dược: Bestrip, Desick, Vomina 50, Momvina, Naturimine 50. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ

banner-lr
banner-lr