Clindamycin

Clindamycin

Biệt dược: Clindacine, Clindamark, Crocin, Claxyl, Dalacin C, Zeclax, Zynonym. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ

banner-lr
banner-lr