Aspirin

Aspirin (Acid acetylsalicylic)

Biệt dược: Aspegic, Aspirin, Opeaspirin, Aspilets EC, Aspifar, Ascard-75. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C:  thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây

banner-lr
banner-lr