Acid nalidixic

Acid nalidixic

Biệt dược: Glomelid, Nadixlife, Aginalxic, Nalicid, Napain, Roxnic. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong

banner-lr
banner-lr