Acetylcystein

Acetylcystein

Biệt dược: ACC, Acemuc, Acecyst, Vacomuc, Aceblue. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

banner-lr
banner-lr